زمان کنونی: ۰۹ خرداد ۱۳۹۹, ۰۴:۴۳ ق.ظ مهمان گرامی به انجمن مانشت خوش آمدید. برای استفاده از تمامی امکانات انجمن می‌توانید عضو شوید.
گزینه‌های شما (ورودثبت نام)

آموزش SPSS برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی

ارسال:
۱۵ مهر ۱۳۹۶, ۰۸:۴۱ ب.ظ
آموزش SPSS برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی
دنیای کنونی، دنیای دگرگونی دانش و گستردگی دانسته­ها است. در این میان، علم آمار با توجه به نقش مؤثر ان در نظم بخشیدن به اکتشافات جدید و یادگرفته­های نوین بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در راستای توجه به این مهم، بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان در دنیای آمار به کنکاش پرداخته‏اند و حاصل یافته­های خود را در قالب نظریه­های مشخص ارائه نموده­اند تا بدین وسیله دیگران نیز از سودمندی­های یافته­های نوین بهره­مند گردند.
در همین راستا، پژوهشگر در راستای راهنمایی و کمک به اهالی پژوهش به نوشتن این کتاب همت گمارده است. امیدوارم خواندن این کتاب شما را در رسیدن به اهداف پزوهشیتان یاری نماید.

خرید جزوه آموزش SPSS برای نوشتن پایان نامه (۶,۵۰۰ تومان)


فهرست آنچه در این کتاب خواهید آموخت !
گفتار نخست: دانسته ­های ضروری پیش از آغاز استفاده از SPSS
۱,۱.انواع روش­های پژوهش
۱,۲.انواع متغیرها
۱,۳.مفهوم جامعه و نمونه آماری
۱,۴.آمار توصیفی و آمار استنباطی
۱,۵.روش­های برآورد نمونه آماری (جدول مورگان و فرمول کوکران)
۱,۶.روایی و پایایی پرسشنامه
۱,۷.روش­های آماری پارامتریک و ناپارمتریک

گفتار دوم: آشنایی با منوهای نرم­افزار آماری
۲,۱. انواع پنجره­های موجود در SPSS
۲,۱.۱. آشنایی با پنجره­های اصلی در SPSS
۲,۱.۱.۱. پنجره Data view
۲,۱.۱.۲. پنجره Viewer
۲,۱.۱.۳. پنجره Syntax
۲,۱.۲. آشنایی با صفحه­های فرعی در SPSS
۲,۱.۲.۱. پنجره فرعی Variable View
۲,۱.۲.۲. پنجره فرعی Variable View
۲,۱.۲.۳. پنجره فرعی Chart Editor
۲,۱.۲.۴. پنجره Draft Viewer
۲,۲. عملکردهای اصلی در SPSS
۲,۲.۱. تعیین نام متغیر، ویژگی­های آن و ورود داده­ها
۲,۲.۲. دستور Split file
۲,۲.۳. دستور sort cases
۲,۲.۴. دستور Weight Cases
۲,۲.۵. دستور Recode
۲,۲.۵.۱. Recode یا کدگذاری مجدد بر روی متغیرهای موجود (Recode into same variables)
۲,۲.۵.۲. Recode یا کدگذاری مجدد با ساخت متغیر جدید (Recode into Different variables)
۲,۲.۶. شمارش تعداد داده­های یک متغیر با شرایط خاص (از طریق زیر منو Count)
۲,۲.۷. محاسبه و ساختن متغیرها با ترکیب سؤالات (compute)

گفتار سوم: نخستین تحلیل­ها با استفاده از آمار توصیفی
۳,۱. پالایش و آماده­سازی داده­ها
۳,۲. شاخص­های توصیفی اصلی در گزارش پایان­نامه­ای
۳,۲.۱. شاخص­های موجود در گزینه Frequencies
۳,۲.۱.۱. فراوانی مطلق
۳,۲.۱.۲. چارک اول، دوم و سوم
۳,۲.۱.۳. صدک­ها
۳,۲.۱.۴. شاخص­های مرکزی
۳,۲.۱.۵. شاخص­های پراکندگی
۳,۲.۱.۶. چولگی و کشیدگی
۳,۲.۲. شاخص­های موجود در گزینه Descriptive
۳,۲.۳. شاخص­های موجود در گزینه Explore
۳,۲.۳.۱. آزمودن نرمال بودن داده­ها با آزمون شاپیرو
۳,۲.۳.۲. محاسبه تمامی آماره­های مرکزی و پراکندگی برای سطوح مختلف متغیرها
۳,۲.۴. جداول توافقی ماتریسی در Crosstab
۳,۳. ترسیم نمودارهای مهم در پایان­نامه­ها
۳,۳.۱. رسم نمودار از طریق منوی Graphs
۳,۳.۲. رسم نمودار Scatter plot
۳,۳.۳. رسم نمودار هیستوگرام (بافت نگار)
۳,۳.۴. نمودار دایره‎ای
۳,۳.۵. نمودار Q-Q
۳,۳.۶. نمودار جعبه­ای

گفتار چهارم: انواع روش­های پایای و روائی در پایان­نامه و مقالات
۴,۱. محاسبه انواع روش­های پایایی در SPSS
۴,۱.۱. روش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ
۴,۱.۲. روش محاسبه پایایی دونیمه­کردن
۴,۱.۳. روش محاسبه پایایی به روش موازی
۴,۱.۴. روش بازآزمایی
۴,۲. انواع روش­های بررسی روایی
۴,۲.۱. روائی محتوایی
۴,۲.۲. روائی ملاکی
۴,۲.۳. اعتبار سازه و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
۴,۲.۳.۱. تحلیل عاملی اکتشافی
۴,۲.۳.۲. روش عملی انجام تحلیل­عاملی اکتشافی و روش گزارش آن در پایان­نامه

گفتار پنجم: بررسی مفروضه­های اصلی آزمون­های پارامتریک
۵,۱. نرمال بودن
۵,۱.۱. تحلیل توصیفی (بررسی شاخص­های توزیع)
۵,۱.۲. استفاده از آزمون استنباطی کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون شاپیرو
۵,۲. آزمون استقلال خطاها
۵,۳. آزمون همگنی واریانس­ها
۵,۴. همگنی شیب­های رگرسیونی (مثلا در تحلیل کوواریانس)
۵,۵. بررسی نرمال بودن خطاها
۵,۶. بررسی هم­خطیCollinearity
۵,۷. شناسایی و حذف داده­های دورافتاده

گفتار ششم: استفاده از آمار پارامتریک
۶,۱. آزمون­های آماری برای بررسی تفاوت­ها
۶,۱.۱. بررسی تفاوت­ها در یک گروه (tتک­نمونه­ای)
۶,۱.۲. بررسی تفاوت­ها در دو گروه مستقل (tمستقل)
۶,۱.۳. بررسی تفاوت­ها در دو گروه وابسته (tزوجی)
۶,۱.۴. بررسی تفاوت­ها در بیش از دو گروه مستقل (Anova)
۶,۱.۵. بررسی تفاوت­ها در اندازه­گیری­های مکرر (Repeated measurement)
۶,۱.۶. تحلیل واریانس دوراهه (دوعاملی)
۶,۲. آزمون­های آماری برای بررسی میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر
۶,۲.۱. رگرسیون ساده
۶,۲.۲. رگرسیون چندمتغیره
۶,۲.۳. رگرسیون سلسله­مراتبی
۶,۲.۴. تحلیل رگرسیون لوجستیک
۶,۲.۵. تحلیل­مسیر
۶,۴. آزمون­ MANOVA برای بررسی طرح­های دارای بیش از یک متغیر وابسته

گفتار هفتم: آزمون­های آماری برای بررسی رابطه یا همبستگی
۷,۱. ضریب همبستگی پیرسون
۷,۲. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
۷,۳.ضریب توفقی c
۷,۴.ضریب کرامر و فی
۷,۵.ضریب همبستگیمجذور اتا
۷,۶.ضریب همبستگی چندرشته­ای
۷,۷.ضریب همبستگی کاپای کوهن
۷,۸.ضریب همبستگی دوحالتی (تتراکوریک)

گفتار هشتم: آزمون­های ناپارامتریک (آزمون­های ناپارامتریکِ معادل آزمون­های پارامتریک):
۸,۱. آزمون­های ناپارامتریک در سطح ترتیبی
۸,۱.۱. آزمون تصادفی بودن
۸,۱.۲. آزمون دوجمله­ای
۸,۱.۲. بررسی تفاوت­ها در دو گروه مستقل (یو مان ویتنی)
۸,۱.۳. بررسی تفاوت­ها در دو گروه وابسته (ویلکاکسون و نشانه)
۸,۱.۴. بررسی تفاوت­ها در بیش از دو گروه مستقل (کروسکال والیس)
۸,۱.۵. بررسی تفاوت­ها در اندازه­گیری­های مکرر (فریدمن)
۸,۲.۱. آزمون خی­دو و کاربردهای گوناگون آن
۸,۲.۱.۱. بررسی تفاوت­ها در یک گروه (خی­دو تک نمونه­ای یا آزمون مجذور خی یا خی‏دو خوبی برازندگی)
۸,۲.۱.۲.آزمون خی‏دو توافقی دوبعدی
۸,۲.۲. بررسی تفاوت­ها در دو گروه وابسته (مک­نمار)
۸,۲.۳. بررسی تفاوت­ها در بیش از دو گروه وابسته (کوکران)

مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
۰
۰
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود آموزش تصویری کلاس درس نظریه اطلاعات و کدینگ دانشگاه فردوسی jazana ۵ ۱,۵۱۲ ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۰ ق.ظ
آخرین ارسال: hosein92
  آموزش آپدیت ویندوز ۷ به ویندوز ۱۰ elecomco ۰ ۲۱ ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ ۰۲:۵۳ ب.ظ
آخرین ارسال: elecomco
  آموزش های تصویری دروس ارشد نرم افزار mona64 ۱ ۳۹۷ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۳:۰۵ ب.ظ
آخرین ارسال: yayarety
  خرید کتاب زبان اصلی آموزش برنامه نویسی جاوا moslem73421 ۷ ۵۴۵ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۰۶ ب.ظ
آخرین ارسال: marvelous
  انجام پایان نامه برای داده کاوی استقرایی روی FIM ویافتن ARM با دوتا یا بیشتر CUDA GPU zaliabbass ۲ ۸۳۴ ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۳۳ ب.ظ
آخرین ارسال: bankabzar
  تعداد روش های نوشتن عدد n ss311 ۲ ۳۱۷ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۲۷ ب.ظ
آخرین ارسال: ss311
  فیلم آموزش رایگان سئو لیندا با زیر نویس فارسی cmoorq1 ۱ ۱۵ ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۳۹ ق.ظ
آخرین ارسال: emilyfarahi
Sad راهنمایی برای نوشتن پایان نامه کمک!!!!!!! Sarabeh ۱ ۵۲۳ ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۲:۳۳ ق.ظ
آخرین ارسال: sirvan.t
  آموزش جلوگیری از آپدیت خودکار فایرفاکس پ.ن ۰ ۲۲۶ ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۱ ب.ظ
آخرین ارسال: پ.ن
  آموزش msp rahbar ۰ ۲۵۰ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۲:۴۳ ب.ظ
آخرین ارسال: rahbar

پرش به انجمن:

Can I see some ID?

به خاطر سپاری رمز Cancel

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. رمزت رو فراموش کردی؟ اینجا به یادت میاریم! close

رمزت رو فراموش کردی؟

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. close