تالار گفتمان مانشت
تست IT85 - نسخه‌ی قابل چاپ

تست IT85 - netsupport - 04 بهمن ۱۳۹۰ ۰۲:۵۵ ب.ظ

عدد !۱۰۰۰ به چند صفر ختم میشود؟
روش حل این تست چجوریه؟

تست IT85 - مورتن - ۰۴ بهمن ۱۳۹۰ ۰۳:۴۵ ب.ظ

تعداد صفرهای سمت راست عدد n! برابرست با تعداد عوامل ۵
حد پایین (n/5^1) + (n/5^2) + (n/5^3) + (n/5^4)
تا زمانی در مخرج ۵ را بتوان میرسانیم که از خود عددی که به فاکتوریل رسیده کوچکتر باشد که اینجا ۶۲۵ آخرین عدد کوچکتر از ۱۰۰۰ است. یعنی همان ۴^۵
حد پایین (n/5) + (n/25) + (n/125) + (n/625) برابر است باحدپایین (۶۲۵/۱۰۰۰) + (۱۲۵/۱۰۰۰) + (۲۵/۱۰۰۰) + (۵/۱۰۰۰)

جواب: ۲۴۹

تست IT85 - موج - ۰۴ بهمن ۱۳۹۰ ۰۳:۵۲ ب.ظ

آهان مورتن درست میگه من خیلی پیچوندم
پستم رو پاک کردم
(۶۲۵/۱۰۰۰) + (۱۲۵/۱۰۰۰) + (۲۵/۱۰۰۰) + (۵/۱۰۰۰)
۲۰۰ تا عامل ۵
۴۰ تا دو عامل ۵
۸ تا سه عامل ۵
۱ چهار عامل ۵
جواب ۲۴۹